Algemene voorwaarden Van Paridon Groep

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden zullen de navolgende termen de daarbij vermelde betekenis hebben:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon tot wie Opdrachtnemer haar aanbiedingen/offertes richt, alsmede degene die aan Opdrachtnemer aanbiedingen/offertes richt en degene die aan Opdrachtnemer een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat.

Opdrachtnemer: de opdrachtnemer zoals blijkt uit de Overeenkomst, zijnde Van Paridon Groep B.V. gevestigd te ’s-Graveland.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of het leveren van goederen.

Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Van Paridon Groep, en u de opdrachtgever.
 • 2.2 Alle offertes en aanbiedingen van Van Paridon Groep zijn vrijblijvend, zijn 3 weken geldig tenzij in de offerte een andere termijn voor is gesteld.
 • 2.3 Van Paridon Groep B.V. kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Tarieven

 • 3.1 De in een offerte alsmede de op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Van Paridon Groep daaraan niet gebonden.
 • 3.2 Prijsopgave zijn altijd uitsluitend van toepassing als opdracht in zijn geheel. Voor het verrichten van een gedeelte van de opdracht gelden andere tarieven en uitsluitend te aanvaarden in een nieuwe opdracht. Voor iedere opdracht gelden exclusieve prijzen en aanbiedingen.

4. Uitvoering overeenkomst

 • 4.1 Is voor de uitvoering van de opdracht of bepaalde werkzaamheden een termijn afgesproken, dan is dit nooit een absolute termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Opdrachtgever Van Paridon Groep B.V. per email in gebreke te stellen. Van Paridon Groep B.V. dient daarbij een fatsoenlijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de opdracht of werkzaamheden.
 • 4.2 Van Paridon Groep B.V. zal uw opdracht naar beste inzicht & vermogen uitvoeren.
 • 4.3 Het staat Van Paridon Groep B.V. vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen partners en personeelsleden van Van Paridon Groep B.V. te laten uitvoeren, of in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 • 4.4 Van Paridon Groep B.V. is gerechtigd de opdracht gefaseerd uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte direct te factureren.
 • 4.5 De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle benodigde gegevens, papieren/ vergunningen / contracten waarvan Van Paridon Groep B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig beschikbaar zijn voor Van Paridon Groep B.V. Eventuele kosten voortvloeiend uit het niet tijdig beschikbaar stellen van bovengenoemde zullen worden gedragen door de opdrachtgever. Tevens heeft Van Paridon Groep B.V. het recht de overeenkomst in dit geval te beëindigen. Van Paridon Groep B.V. is derhalve niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Paridon Groep B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en- of onvolledige gegevens.
 • 4.6 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomenwerd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Van Paridon Groep B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 • 4.7 Indien de opdracht wordt gewijzigd, dan is Van Paridon Groep B.V. gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door zowel opdrachtgever als Van Paridon Groep B.V. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Van Paridon Groep B.V. op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 • 4.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Paridon Groep B.V. een verzoek tot wijziging van de overeengekomen opdracht weigeren.
 • 4.9 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van het geen waartoe hij door Van Paridon Groep B.V. gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Van Paridon Groep B.V. daardoor ontstaan.

5. Meer/minderwerk

 • 5.1 Indien Van Paridon Groep B.V. met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Van Paridon Groep B.V. ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit bedrag zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voort komt uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6. Ontbinding overeenkomst

 • 6.1 Van Paridon Groep B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Van Paridon Groep B.V. ter kennis gekomen omstandigheden grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet kan nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Van Paridon Groep B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 • 6.2 Voorts is Van Paridon Groep B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Van Paridon Groep B.V. kan worden gevergd.
 • 6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Paridon Groep B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Paridon Groep B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien Van Paridon Groep B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • 6.4 Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Van Paridon Groep B.V. gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting of vergoeding in wat voor een zin dan ook. De opdrachtgever is uit hoofde van wanprestatie tot schadevergoeding verplicht.
 • 6.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Paridon Groep B.V., zal er in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 • 6.6 Indien de opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en overige gemaakte kosten in rekening gebracht worden.
 • 6.7 Van Paridon Groep B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7. Betaling

  • 7.1 Opdrachtgever dient ter zekerheidstelling voor aanvang van de overeengekomen werkzaamheden een aanbetaling van 30% van de hoofdsom dan wel een afgesproken bedrag te voldoen op onze rekening. De rest som dient binnen 14 dagen na factuurdatum van de opdracht te worden voldaan.
  • 7.2 Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling of sommatie is vereist.
  • 7.3 Bij verzuim is de Opdrachtgever 1,5 % rente per maand of gedeelte van de maand verschuldigd over het volledige factuurbedrag ingaande op de vervaldatum van de factuur,

betreft minimaal € 25,-. Daarnaast is de Opdrachtgever bij het intreden van verzuim € 49,- incassokosten verschuldigd. Een en ander met uitsluiting van artikel 6:92 BW.

 • 7.4 Zodra een aan Van Paridon Groep verschuldigd bedrag ná de vervaldatum onbetaald blijft, is Van Paridon Groep gerechtigd zonder nadere waarschuwing incassomaatregelen te nemen. Alle kosten die Van Paridon Groep in verband met de incasso van de door de Opdrachtgever verschuldigd gebleven bedragen maakt, worden door de Opdrachtgever vergoed, volledige kosten van gerechtelijke procedures en interne kosten daaronder inbegrepen.
 • 7.5 De Opdrachtgever doet jegens voor Van Paridon Groep afstand van enig recht op retentie, verrekening of opschorting.
 • 7.6 Reclames tegen facturen dienen binnen 7 (zeven) werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Van Paridon Groep kenbaar te zijn gemaakt bij gebreke waarvan de factuur als door Opdrachtgever geaccepteerd wordt beschouwd. De aldus ingediende bezwaren worden onmiddellijk in behandeling genomen, maar schorten de betalingsverplichting niet op. Indien een tijdig ingediende klacht door Van Paridon Groep juist wordt bevonden, zal Van Paridon Groep overgaan tot verrekening en/of creditering.

8. Kwaliteit van oplevering en aansprakelijkheid

 • 8.1 De opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk na het uitvoeren van de opdracht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde overeenstemt met het geen is overeengekomen en voldoet maan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
 • 8.2 Eventuele gebreken dienen binnen 4 werk dagen na uitvoering van de werkzaamheden per email te worden verzonden aan Van Paridon Groep B.V. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van Paridon Groep B.V. in staat is adequaat te reageren.
 • 8.3 De opdrachtgever dient Van Paridon Groep B.V. in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. In behandeling genomen klachten doen de betalingsverplichting niet opschorten.
 • 8.4 Indien Van Paridon Groep B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld. Van Paridon Groep B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Paridon Groep B.V. is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en-of onvolledige gegevens.
 • 8.5 Indien Van Paridon Groep B.V. aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Paridon Groep B.V. beperkt tot het maximale bedrag van de factuur, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Van Paridon Groep B.V. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • 8.6 De opdrachtgever vrijwaart Van Paridon Groep B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Van Paridon Groep B.V. toerekenbaar is. Indien Van Paridon Groep B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Van Paridon Groep B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 • 8.7 Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Van Paridon Groep B.V. zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Van Paridon Groep B.V. en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • 8.8 Opdrachtgever verklaart bij het verlenen van de opdracht aan Van Paridon Groep B.V. dat de goederen in haar eigendom zijn. Opdrachtgever doet derhalve afstand van de te ruimen inboedel. In overleg kan er worden besloten goederen te verkopen, opbrengsten komen ten goede van de opdrachtgever, dan wel kan er afstand gedaan worden van de goederen dan bepaalt Van Paridon Groep B.V. wat er met de goederen gebeurt.

9. Toepasselijk recht

 • 9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van Paridon Groep B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in Haarlem dan wel Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Van Paridon Groep B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

10. Overige bepalingen

 • 10.1 Gebruik van de website en zich daarop bevindende links is geheel voor eigen risico.

Van Paridon Groep B.V. / 2020